آگهی های دولتی استان فارس

آگهی حراج حضوری 1254-1401

شناسه آگهی: 1463496
۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰

آگهي تجدید مناقصه عمومي 1250-1401

شناسه آگهی: 1463108
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۳

آگهي تجدید مناقصه عمومي 1247-1401

شناسه آگهی: 1463037
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۹

آگهي حراج حضوری 1232-1401

۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۲

آگهی تجدید حراج حضوری 1229-1401

۰۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۳

آگهي مزایده حضوری (حراج) 1198-1401

شناسه آگهی: 1459627
۰۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۵

آگهي تجدید مناقصه عمومي 1218-1401

شناسه اگهی: 1460543
۰۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۰

آگهي مناقصه عمومي 1222-1401

شناسه اگهی: 1460064
۰۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۵

آگهي تجدید مناقصه عمومي 1209-1401

۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۵

آگهي مناقصه عمومي 1215-1401

۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۰

آگهي مناقصه عمومي 1092-1401

۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات حفر چاه آهکی در روستای محمد آباد ( ماهفرخان )  شهرستان استهبان        شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي...
۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰

    آگهي تجدید مناقصه عمومي     1063-1401 شهرداری شیراز

نوبت اول:    17/11/1401 نوبت دوم:   18/11/1401 شهرداري منطقه 9 شيراز در نظر دارد اجرای  عملیات لکه گیری اسفالت معابر سطح منطقه را  از طريق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه...
۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۷

آگهي تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 2001005669000120

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی 250 متری در روستای ابوالوردی شهرستان پاسارگاد       شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه...
۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵

آگهی دعوت به کمیسیون اشخاص حقیقی

آگهی دعوت به کمیسیون اشخاص حقیقی نظر به اینکه نشانی مودیان ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده208 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 اوراق مالیاتی به شرح ذیل ابلاغ می گردد ، خواهشمند است طبق...
۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۶

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی"فوق" به شماره مناقصه س-1401-49 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار...
۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰